Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden online en offline trajecten counselling center changes

Hieronder treft u de algemene leveringsvoorwaarden van Counselling Center Changes aan. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle online/offline trajecten. Bij iedere aanbieding, offerte zullen door CCC de algemene voorwaarden worden meegezonden. Door acceptatie van een aanbieding, offerte en/of dienst, verklaart u tevens akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

Betalingswijze: U kunt het gefactureerde bedrag contant of via de ontvangen betaallink online betalen. Betaalt u via een  betalingsopdracht aan uw bank vermeld dan altijd uw naam en het factuurnummer.Indien u op andere wijze betaalt vermeld bij een betalingsopdracht dan altijd uw naam en het factuurnummer dat op de factuur staat. Ons rekeningnummer is NL 37 INGB 0006 4722 61(ING bank te Diemen).

Betaling: De kosten van de intake en het gesprek waarin het plan van aanpak wordt besproken (€150,00 en € 100,00 incl. BTW) dienen bij het gesprek contant voldaan te worden of achteraf via de betaallink betaald te worden.Een telefonische of per email gemaakte reservering voor een intakegesprek geldt als bindend. Deze overeenkomst voorziet niet in een annuleer procedure. Indien u in een later stadium de intake geen doorgang kunt/wilt laten vinden of anderszins wilt annuleren dan blijft u gehouden aan betaling van het verschuldigde bedrag.

Behandeltraject:Tijdens de intake bepaalt u of u in aanmerking wilt komen voor het vervolg gesprek, de zogenaamde plan van aanpak bespreking. Tijdens of na de intake staat u voor een keuzemoment. Hierin bent u volkomen vrij. De keuze bestaat uit kiezen voor een tweede gesprek (plan van Aanpak bespreking) of daarvan af te zien. Indien u kiest voor de eerste mogelijkheid dan tekent u voor onze algemene voorwaarden, het formuleren van een plan van Aanpak en (de bespreking hiervan tijdens) een tweede afspraak.

Indien u in een later stadium de plan van Aanpak bespreking geen doorgang kunt/wilt laten vinden of anderszins wilt annuleren dan blijft u gehouden aan betaling van het verschuldigde bedrag, i.v.m. de geleverde inspanningen.

Indien u de kosten voor de Intake en/of de plan van aanpak bespreking onverhoopt niet kunt betalen op de dag van de afspraak dan kunnen de sessies toch doorgang vinden mits ondertekening van de factu(u)r(en) en de algemene voorwaarden. Uw handtekening impliceert instemming met de kosten van de Intake en/of de plan van Aanpak bespreking en de mogelijkheid tot directe opeising van het verschuldigde factuurbedrag door CCC. U dient de factuur vervolgens z.s.m. alsnog te voldoen doch uiterlijk op de uiterste betaaldatum.

Tijdens of na de plan van Aanpak bespreking staat u weer voor een keuzemoment. Hierin bent u volkomen vrij. De keuze bestaat uit kiezen voor het volgen van het behandeltraject zoals besproken tijdens de plan van Aanpak bespreking of daarvan af te zien. Indien u kiest voor de eerste mogelijkheid dan ondertekent u het plan van aanpak. Het plan van aanpak bestaat uit het aanbevolen behandeltraject, de algemene Voorwaarden, een transparante kostenberekening en de daarbij behorende factuur. Zij vormen een integraal geheel. Ondertekening van het plan van aanpak impliceert akkoord met de behandeling en de kosten daarvan. Deze overeenkomst voorziet niet in een annuleer/restitutie procedure.

Indien u in een later stadium de Behandeling geen doorgang kunt/wilt laten vinden of anderszins wilt annuleren dan blijft u gehouden aan betaling van het verschuldigde bedrag binnen de gestelde termijn in verband met de door ons geleverde inspanningen ten aanzien van o.m. het voorbereiden van het behandeltraject. Ook een reeds gedane betaling wordt niet gerestitueerd. U kunt wel opteren om de behandeling later, doch uiterlijk binnen 6 maanden na dagtekening van de factuur van de Behandeling, in te gaan. Na overschrijding van de termijn van 6 maanden kunt u op deze clausule geen beroep meer doen.

Indien u de afspraak niet binnen 24 uur annuleert, worden de kosten in rekening gebracht.

U dient de facturen van CCC voor het aflopen van de betalingstermijn te betalen. Niet of niet op tijd betaalde rekeningen worden uit handen gegeven aan een incasso service. Indien u te laat betaalt wordt de behandeling niet aangevangen of per direct stop gezet. De oorspronkelijke vordering, verhoogd met de wettelijke rente blijft ten allen tijden direct opeisbaar. Vorderingen van een incassoservice brengen aanzienlijke kosten met zich mee die verhaalbaar zijn op de cliënt.

Ondertekening van het behandelplan impliceert dat u heeft kennisgenomen van de Algemene Voorwaarden en daarmee instemt en akkoord gaat met het voorgestelde behandeltraject en de daaruit voortvloeiende financiële verplichting(en).

 

Toepasselijkheid

a)Deze algemene voorwaarden worden altijd meegestuurd met een offerte of een (online)bestelling. Door akkoord te gaan met de offerte of bestelling gaat de client tevens akkoord met de algemene voorwaarden.

b)Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer dit expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en CCC opgenomen wordt.

Facturering/betaling

a. Voor aanvang van de online/offline trajecten van CCC is vooruitbetaling of een termijn bedrag verschuldigd 

b. Indien u gekozen heeft voor gespreide betaling dan zal de betalingstermijn voor de eerstvolgende termijn 7 dagen zijn. U ontvangt hiervoor een factuur.

Betaling:

Deze overeenkomst voorziet niet in een annuleer procedure. Indien u in een later stadium het traject geen doorgang kunt/wilt laten vinden of anderszins wilt annuleren dan blijft u gehouden aan betaling van het verschuldigde bedrag.

Duur en beëindiging

  1. CCC kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de client zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met CCC gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden.
  2. CCC heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de client in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. 

c.    Annulering/opzegging van een online cursus overeenkomst is niet mogelijk na totstandkoming van de overeenkomst.

e.    Bij annulering van deelname aan een traject is afnemer gerechtigd binnen 7 werkdagen na annulering een andere deelnemer aan te wijzen voor deelname aan het programma. Het staat CCC vrij om een vervangende deelnemer al dan niet te accepteren.

Levering/levertijd

a. CCC gaat na ontvangst van de benodigde betaling zo spoedig mogelijk over tot het verstrekken van inloggegevens, ofwel op de reeds gecommuniceerde datum waarop de online/offline traject van start gaat.

b. Mocht CCC onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan haar verplichtingen te voldoen, kan CCC alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij CCC een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.

f. Verplaatsing van geplande één op één gesprekken in een programma is slechts mogelijk in samenspraak met Claudia Krumme. Melding dient meer dan 24 uur vooraf te worden ingediend via e-mail.

g. Gemiste gesprekken kunnen niet worden ingehaald en leiden niet tot een wijziging (vermindering) van de (betalings)verplichtingen van afnemer.

h.Om tot een optimaal resultaat te komen van het online/offline traject is het van belang, niet alleen tijd te investeren in het doornemen van het instructiemateriaal en het uitvoeren van de opdrachten, maar ook door actief aanwezig te zijn ten tijde van de online training webinars of offline gesprekken en groepen.

6. OVERMACHT

a. CCC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer CCC als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

b. CCC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer zich een situatie voordoet waarin het buiten de schuld van CCC niet mogelijk is te voldoen aan de levertijd.

c. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal CCC alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en CCC geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door CCC tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

Copyright

  1. Al het door CCC vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van CCC niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites/promotiemateriaal dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is. 
  2. b. Het eigendom van door CCC verstrekte ideeën, concepten of (proef)- ontwerpen blijft volledig bij CCC, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan CCC hiervoor een vergoeding bedingen. 

Aansprakelijkheid

a. De client dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. CCC kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.

Overige

a. CCC zal geen persoonlijke gegevens van de client aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan CCC. Een inschrijving voor een offline/online traject impliceert dat men heeft kennisgenomen van de Algemene Voorwaarden en daarmee instemt en akkoord gaat met het voorgestelde online/offline behandeltraject en de daaruit voortvloeiende financiële verplichting(en).

Counselling Center Changes  KVK 34269133  info@counsellingcenterchanges.nl   www.counsellingcenterchanges.nl

Kleefkruid 13 1112 PH Diemen

1112 PH Diemen

020-7780275 0683202115

Retraite, workshops, groepsessies en seminar weken

Overmacht

Bij overmacht kan het lesgeld worden doorgeschoven naar een volgend soortgelijk programma binnen 12 maanden, of het lesgeld kan overgedragen worden aan een ander persoon die hetzelfde programma wil volgen.

Dit geldt alleen voor programma’s die door dezelfde trainers worden gegeven.

Afzegging door Counselling Center Changes
Bij sommige programma’s geldt er een minimum aantal deelnemers. Indien deze minimuminschrijving niet wordt gehaald kan het programma kosteloos worden afgezegd en zal het geld worden geretourneerd.
Afzeggingen zullen ruim van tevoren worden doorgegeven, met een minimum van twee weken voor aanvang van de weekprogramma’s. Voor de kortere programma’s geldt een opzeggingstermijn van minimaal 3 werkdagen.