Voorwaarden

Betalingswijze: U kunt het gefactureerde bedrag contant of met een betalingsopdracht aan uw bank betalen. Vermeld bij een betalingsopdracht aan uw bank dan altijd uw naam en het notanummer dat op de factuur staat. Het rekeningnummer is INGB 0006472261(INGbank te Diemen)

Betaling: De kosten van de intake en het gesprek waarin het plan van aanpak wordt besproken (€150,00 en € 100,00 incl. BTW) dienen bij het gesprek contant voldaan te worden. Een telefonische of per email gemaakte reservering voor een intakegesprek geldt als bindend. Deze overeenkomst voorziet niet in een annuleer procedure. Indien u in een later stadium de intake geen doorgang kunt/wilt laten vinden of anderszins wilt annuleren dan blijft u gehouden aan betaling van het verschuldigde bedrag.

Behandeltraject:Tijdens de intake bepaalt u of u in aanmerking wilt komen voor het vervolg gesprek, de zogenaamde plan van aanpak bespreking. Tijdens of na de intake staat u voor een keuzemoment. Hierin bent u volkomen vrij. De keuze bestaat uit kiezen voor een tweede gesprek (plan van Aanpak bespreking) of daarvan af te zien. Indien u kiest voor de eerste mogelijkheid dan tekent u voor onze algemene voorwaarden, het formuleren van een plan van Aanpak en (de bespreking hiervan tijdens) een tweede afspraak.

Indien u in een later stadium de plan van Aanpak bespreking geen doorgang kunt/wilt laten vinden of anderszins wilt annuleren dan blijft u gehouden aan betaling van het verschuldigde bedrag, i.v.m. de geleverde inspanningen.

Indien u de kosten voor de Intake en/of de plan van aanpak bespreking onverhoopt niet kunt betalen op de dag van de afspraak dan kunnen de sessies toch doorgang vinden mits ondertekening van de factu(u)r(en) en de algemene voorwaarden. Uw handtekening impliceert instemming met de kosten van de Intake en/of de plan van Aanpak bespreking en de mogelijkheid tot directe opeising van het verschuldigde factuurbedrag door CCC. U dient de factuur vervolgens z.s.m. alsnog te voldoen doch uiterlijk op de uiterste betaaldatum.

Tijdens of na de plan van Aanpak bespreking staat u weer voor een keuzemoment. Hierin bent u volkomen vrij. De keuze bestaat uit kiezen voor het volgen van het behandeltraject zoals besproken tijdens de plan van Aanpak bespreking of daarvan af te zien. Indien u kiest voor de eerste mogelijkheid dan ondertekent u het plan van aanpak. Het plan van aanpak bestaat uit het aanbevolen behandeltraject, de algemene Voorwaarden, een transparante kostenberekening en de daarbij behorende factuur. Zij vormen een integraal geheel. Ondertekening van het plan van aanpak impliceert akkoord met de behandeling en de kosten daarvan. Deze overeenkomst voorziet niet in een annuleer/restitutie procedure.

Indien u in een later stadium de Behandeling geen doorgang kunt/wilt laten vinden of anderszins wilt annuleren dan blijft u gehouden aan betaling van het verschuldigde bedrag binnen de gestelde termijn in verband met de door ons geleverde inspanningen ten aanzien van o.m. het voorbereiden van het behandeltraject. Ook een reeds gedane betaling wordt niet gerestitueerd. U kunt wel opteren om de behandeling later, doch uiterlijk binnen 6 maanden na dagtekening van de factuur van de Behandeling, in te gaan. Na overschrijding van de termijn van 6 maanden kunt u op deze clausule geen beroep meer doen.

Indien u de afspraak niet binnen 24 uur annuleert, worden de kosten in rekening gebracht.

U dient de facturen van CCC voor het aflopen van de betalingstermijn te betalen. Niet of niet op tijd betaalde rekeningen worden uit handen gegeven aan een incasso service. Indien u te laat betaalt wordt de behandeling niet aangevangen of per direct stop gezet. De oorspronkelijke vordering, verhoogd met de wettelijke rente blijft ten allen tijden direct opeisbaar. Vorderingen van een incassoservice brengen aanzienlijke kosten met zich mee die verhaalbaar zijn op de cliënt. In sommige situaties kan een betalingsregeling getroffen worden.

Ondertekening van het behandelplan impliceert dat u heeft kennisgenomen van de Algemene Voorwaarden en daarmee instemt en akkoord gaat met het voorgestelde behandeltraject en de daaruit voortvloeiende financiële verplichting(en).

Retraite, workshops, groepsessies en seminar weken

Overmacht

Bij overmacht kan het lesgeld worden doorgeschoven naar een volgend soortgelijk programma binnen 12 maanden, of het lesgeld kan overgedragen worden aan een ander persoon die hetzelfde programma wil volgen.

Dit geldt alleen voor programma’s die door dezelfde trainers worden gegeven.

Afzegging door Counselling Center Changes
Bij sommige programma’s geldt er een minimum aantal deelnemers. Indien deze minimuminschrijving niet wordt gehaald kan het programma kosteloos worden afgezegd en zal het geld worden geretourneerd.
Afzeggingen zullen ruim van tevoren worden doorgegeven, met een minimum van twee weken voor aanvang van de weekprogramma’s. Voor de kortere programma’s geldt een opzeggingstermijn van minimaal 3 werkdagen.